e Stichting Vrienden van de Tolberterkerk bezit de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
In verband met deze ANBI-status vindt u hier de gegevens van de Stichting Vrienden van de Tolberterkerk over het afgelopen boekjaar. De ANBI-status maakt het mogelijk dat giften en schenkingen aan de Stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Deze status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website. Deze gegevens vindt u hieronder.

Naam van de stichting
Stichting Vrienden van de Tolberterkerk
ANBI-nummer 92655 per 1 januari 2014
RSIN-nummer 818385248

Contactgegevens:
Rinke van der Valle (voorzitter)
Swarte Ruiters 7
9351 NL  Leek
rvdvalle@home.nl

Doelstelling (Artikel 2 van de statuten)

1. De stichting heeft ten doel:
a. ondersteuning van de werkzaamheden van de “Plaatselijke Commissie Kerk Tolbert” (van de “Stichting Oude Groninger Kerken”, gevestigd te Gemeente Groningen) en uitvoering van de werkzaamheden van de uit die commissie voortgekomen “Orgel- en Muziekcommissie Kerk Tolbert”.
b. het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van de muziekserie “Muziek in d’Ollebuurt” en andere muzikale evenementen. Daarnaast tracht de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door eventuele ondersteuning en samenwerking met de Plaatselijke Commissie Kerk Tolbert van de Stichting Oude Groninger Kerken bij activiteiten die de kerk en het kerkhof ten goede komen.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. R. van der Valle
Secretaris: dhr. V.H.M. Timmer
Penningmeester: Mevr. S. de Jong
Lid: dhr. J. Engels

Beloning bestuursleden

De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen vaste of incidentele vergoedingen.

Financiële verantwoording

Een financiële verantwoording over het boekjaar 2021 vindt u hier
Een financiële verantwoording over het boekjaar 2020 vindt u hier
Een jaarverslag over 2019 en een jaarplan over 2020 vindt u hier
Een financiële verantwoording over het boekjaar 2019 vindt u hier
Een financiële verantwoording over het boekjaar 2018 vindt u hier
Een financiële verantwoording over het boekjaar 2017 vindt u hier