De Stichting Vrienden van de Tolberterkerk bezit de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
In verband met deze ANBI-status vindt u hier de gegevens van de Stichting Vrienden van de Tolberterkerk over het afgelopen boekjaar. De ANBI-status maakt het mogelijk dat giften en schenkingen aan de Stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Deze status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website. Deze gegevens vindt u hieronder.

Naam van de stichting
Stichting Vrienden van de Tolberterkerk
ANBI-nummer 92655 per 1 januari 2014
RSIN-nummer 818385248

Contactgegevens:
Rinke van der Valle (voorzitter)
Swarte Ruiters 7
9351 NL  Leek
E-mail: rvdvalle@home.nl
E-mail algemeen: ollebuurt@gmail.com

Doelstelling (Artikel 2 van de statuten)

1. De stichting heeft ten doel:
a. ondersteuning van de werkzaamheden van de “Plaatselijke Commissie Kerk Tolbert” (van de “Stichting Oude Groninger Kerken”, gevestigd te Gemeente Groningen) en uitvoering van de werkzaamheden van de uit die commissie voortgekomen “Orgel- en Muziekcommissie Kerk Tolbert”.
b. het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van de muziekserie “Muziek in d’Ollebuurt” en andere muzikale evenementen. Daarnaast tracht de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door eventuele ondersteuning en samenwerking met de Plaatselijke Commissie Kerk Tolbert van de Stichting Oude Groninger Kerken bij activiteiten die de kerk en het kerkhof ten goede komen.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. R. van der Valle
Secretaris: dhr. V.H.M. Timmer
Penningmeester: Mevr. S. de Jong
Lid: dhr. J. Engels

Beloning bestuursleden

De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen vaste of incidentele vergoedingen.

Beleidsplan 2020-2023

De Stichting Vrienden van de Tolberter Kerk stelt zich ten doel het veelzijdig gebruik van de eeuwenoude dorpskerk in Tolbert te bevorderen. Zij doet dit van haar kant door het organiseren van concerten en aanverwante (meest muzikale) evenementen, waarbij  de beide historische orgels in de kerk een belangrijke plaats innemen. Door deze activiteiten wil de stichting bijdragen dragen aan de instandhouding en een gevarieerd en verantwoord gebruik  van genoemde instrumenten (waarvan het kabinetorgel deels haar eigendom is).
Middelen
Middelen worden verkregen uit:
–          Opbrengst van concerten door professionals en  goede amateurmusici
–          Donaties van ‘vrienden’ (donateurs) van de stichting
–          Incidentele giften door derden
–          Verkoop van materiaal (brochures, CD’s e.d.) de beide orgels betreffende
Beheer middelen
De aanwezige financiële middelen zijn gestald op een bankrekening. De administratie wordt gevoerd door een voormalig bankmedewerker.
Besteding middelen
De middelen worden besteed aan het organiseren van genoemde evenementen, het onderhoud van het kabinetorgel en de uit deze activiteiten voortvloeiende algemene kosten.

Financiële verantwoording

Een financiële verantwoording over het boekjaar 2022 vindt u hier
Een financiële verantwoording over het boekjaar 2021 vindt u hier
Een financiële verantwoording over het boekjaar 2020 vindt u hier
Een jaarverslag over 2019 en een jaarplan over 2020 vindt u hier
Een financiële verantwoording over het boekjaar 2019 vindt u hier
Een financiële verantwoording over het boekjaar 2018 vindt u hier
Een financiële verantwoording over het boekjaar 2017 vindt u hier